API

Umožňuje rozšiřovat funkce eshopu, napojovat aplikace třetích stran a obecně pracovat s daty bez ohledu na naše programátory. Obsahuje řadu funkcí pro čtení a manipulaci s daty eshopu, nejčastěji používané funkce a příklady jejich použití jsou popsány na této stránce nápovědy, ucelený seznam a popis všech funkcí je pak k nalezení v kompletní dokumentaci API.

Pro aktivaci modulu nebo více informací kontaktujte naše zákaznické oddělení.

Technologie

Naše API využívá otevřený standard GraphQL, který umožňuje klientům definovat strukturu datových požadavků a odpovědí. Na rozdíl od pevně stanovených formátů, jako je SOAP nebo REST může klient specifikovat, jaká data požaduje, což usnadňuje agregaci odpovědí z různých zdrojů a zmenšuje celkový objem přenášených dat. Naše implementace podporuje čtení (dotazy) a změnu (mutace). Více informací na stránkách tvůrců https://graphql.org/.

Pro testování všech funkcionalit lze používat libovolný GrahpQL editor, doporučujeme například

Altair GraphQL Client https://altairgraphql.dev.

Dokumentace

Kompletní dokumentace se nachází na adrese https://graphql-docs.wpjshop.cz/

Autentifikace

Do pole X-Access-Token v hlavičce každého API requestu je třeba vložit přihlašovací token administrátorského účtu, který bude k přístupu na API používán. Ten se nachází na detailu účtu administrátora v záložce Přihlašování, je možné ho zde vygenerovat nebo přegenerovat. Zároveň je třeba administrátorovi udělit oprávnění API používat. To lze nastavit na záložce Oprávnění: Ostatní zaškrtnutím pole Používat u API.

➡️ Nastavení > Administrátoři

Omezení

U seznamů je omezen maximální počet položek na stránce na 1000. Pokud je zadána hodnota vyšší, vždy se použije nejvyšší možná hodnota.

#limit bude nastaven na 1000
query {
 orders(limit: 2000){...}}

Queries

Seznam nejčastěji používaných queries k nimž jsou níže zpracovány příklady jejich využití.

 Query
Popis
order Načtení objednávky
orders Seznam objednávek
product Načtení produktu
products Seznam produktů
user Načtení uživatele
users Seznam uživatelů

Mutations

Seznam nejčastěji používaných mutations, k nimž jsou níže zpracovány příklady jejich využití.

 Mutation Popis
productCreateOrUpdate Vytvoření nebo úprava produktu
variationCreateOrUpdate Vytvoření nebo úprava varianty
orderUpdate Aktualizace objednávky
orderStorno Storno objednávky
userCreateOrUpdate Vytvoření nebo úprava uživatele
productPriceListUpdate Aktualizace ceny produktu v ceníku
productStoreUpdate Aktualizace stavu skladu u produktu

Příklady


Načtení objednávky

query {
 order(id: 1) {
  id
  code
  dateCreated
  status {
   id
   name
  }
  deliveryAddress {
   name
   surname
   street
   city
   zip
   country {
    code
    name
   }
  }
  items {
   name
   pieces
   totalPrice {
    withVat
    vat
    currency {
     code
    }
   }
  }
 }
}

Načtení seznamu objednávek

query {
 orders(limit: 50, sort: {dateCreated: ASC}, 
 filter: {dateCreated:{ge:"2024-02-01 00:00:00"}}) {
  hasNextPage
  hasPreviousPage
  items {
   id
   code
   dateCreated
   totalPrice {
    withVat
    withoutVat
   }
   currency {
    code
    name
   }
  }
 }
}

Načtení produktu

query {
 product(id:6185) {
  id
  url
  code
  ean
  inStore
  stores {
   store {
    id
    name
   }
   inStore
  }
  title
  price {
   withVat
   currency {
    code
   }
  }
  visible
  parameters {
   parameter{
    name
   }
   values {
    value
   }
  }
  variations {
   values {
    label {
     name
    }
    value
   }
  }
 }
}

Načtení seznamu produktů

query {
 products(limit: 10, sort: {title: ASC}, 
 filter: {dateUpdated: {ge: "2024-02-19 00:00:00"}}) {
  hasNextPage
  hasPreviousPage
  items {
   id
   code
   ean
   title
   visible
   inStore
   price {
    withVat
    currency {
     code
    }
   }
  }
 }
}

Načtení uživatele

query {
 user (email:"wpj@wpj.cz") {
  id
  name
  surname
  isActive
  dateLastOrder
  invoiceAddress {
   name
   surname
   firm
   phone
   street
   city
   zip
   country {
    code
   }
   ico
   dic
  }
 }
}

Načtení seznamu uživatelů

query {
 users (userSort:{id:ASC}, 
 userFilter: {dateRegistered: {ge:"2024-01-01" le:"2024-02-01"}}) {
  hasNextPage
  hasPreviousPage
  items{
   id
   email
   name
   surname
   newsletterInfo {
    isSubscribed
   }
  }
 }
}

Vytvoření nebo úprava produktu

mutation productCreateOrUpdate($product: ProductModifyInput) {
 productCreateOrUpdate(product: $product) {
  result
  product {
   id    
   code
   title
   description
   price {
    withVat
   }
  }
 }
}

#vytvoření produktu
{
 "product": {
  "code": "abc1234",
  "title": "Nový produkt",
  "description": "Popis nového produktu",
  "price": {
   "priceWithVat": 121
  }
 }
}

#úprava produktu
{
 "product": {
  "id": 6273,
  "title": "Aktualizovaný název produktu",
  "description": "Aktualizovaná anotace produktu"
 }
}

Vytvoření nebo úprava varianty produktu

mutation variationCreateOrUpdate($variation: VariationModifyInput) {
 variationCreateOrUpdate(variation: $variation) {
  result
  product {
   id
  }
  variation {
   id
   title
   values{
    label{
     name
    }
    value
   }
  }
 }
}

{
 "variation": {
   "productId": 6160,
   "visible": false,
   "title": "Velikost Apple Watch: 46mm",
   "labels": [{
    "label": "Velikost Apple Watch",
    "value": "46mm"
  }]
 }
}

Aktualizace objednávky

mutation orderUpdate($input: OrderUpdateInput!) {
 orderUpdate(input: $input) {
  result
  order {
   id,
   code
   dateCreated
   dateUpdated
   status {
    id
    name
   }
   deliveryInfo {
    packageId
   }
  }
 }
}

{
 "input": {
  "id": 105184,
  "status": {
   "id": 2,
   "comment": "Přiděleno číslo balíku 'abc123'"
  },
 	"packageId": "abc123"
 }
}

Storno objednávky

mutation orderStorno($input: OrderStornoInput!) {
 orderStorno(input: $input) {
  result
  order {
   id,
   code
   cancelled
   dateCreated
   dateHandle 
   status{
    name
   }
  }
 }
}

{
 "input": {
  "id": 105186,
  "message": "Storno z API",
  "sendMail": false
 }
}

Vytvoření nebo úprava uživatele

mutation userCreateOrUpdate($input: UserInput!) {
 userCreateOrUpdate(input: $input) {
  result
  user {
   id
   email
   userName
   dateRegistered
  }
 }
}

#vytvoření uživatele
{
 "input": {
  "email": "test@api.cz",
 	"isActive": true,
  "invoiceAddress": {
   "name": "Test",
   "surname": "Api",
   "street": "Lanovska 123",
   "city": "Vrchlabi",
   "zip": "54301",
   "country": "CZ",
   "phone": "123456789"
  }
 }
}

#úprava uživatele
{
 "input": {
  "id": 100393,
  "ico": "28860608",
  "dic": "CZ28860608",
  "invoiceAddress": {
	"firm": "wpj s.r.o."
  }
 }
}

Aktualizace ceny produktu v ceníku

mutation productPriceListUpdate($input: ProductPriceListInput!) {
 productPriceListUpdate(input: $input) {
  result
  product {
   id
   title
   price{
    withVat
   }
   priceLists{
    priceList{
     id
     name
    }
    price{
     withVat
    }
   }
  }
 }
}

{
 "input": {
  "productId": 6160,
  "priceListId": 9,
  "price": {
   "priceWithVat": 7800
  }
 }
}

Aktualizace stavu skladu u produktu

mutation productStoreUpdate($input: ProductStoreInput!) {
 productStoreUpdate(input: $input) {
  result
  product {
   id
   variations{
    id
    inStore
   }
   title
   inStore
   stores{
    store{
     id
    }
    inStore
   }
  }
 }
}

{
 "input": {
  "productId": 6160,
  "variationId":13380, 
  "storeId": 2,
  "quantity": 100
 }
}